Ochrona Danych Osobowych RODO

Ochrona Danych Osobowych RODO

Polityka prywatności sklepu internetowego www.pece-krb-krby.sk/pl

Operator: KRB-TECH s.r.o., Hviezdoslavova 197, Nižná 027 43, SK, NIP: SK2022798206

Dane osobowe są chronione przed ujawnieniem i używania osobie trzeciej. Są one używane tylko do wysyłania zamówionych pozycji i do komunikacji z klientem.

Zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony danych osób fizycznych i firm w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym ich przepływem według przepisów RODO - informujemy klientów że ich dane osobowe są niezbędne do tego, abyśmy mogli zawrzeć umowę on line na odległość. Jeśli dane osobowe nie zostaną udostępnione (imię, nazwisko, adres dostawy, email, telefon, itd.), nie możemy tym samym zatwierdzić umowy z klientem on line na odległość.

• Jeśli jesteś konsumentem - osobą fizyczną, która bierze udział w umowie zawieranej na odległość - nie w ramach twojej firmy, zatrudnienia lub zawodu, podaj swoje imię, nazwisko, adres, numer telefonu i adres e-mail.
• Jeśli kupujesz jako przedsiębiorca w związku z Twoją firmą, musisz również podać swoją firmę, numer identyfikacji podatkowej, numer VAT i numer VAT, jeśli jesteś płatnikiem podatku VAT i miejscem prowadzenia działalności.

1. Szanując Państwa prawa oraz respektując ustawę o ochronie danych osobowych, firma KRB-TECH s.r.o. zobowiązuje się do zachowania bezpieczeństwa informacji a co za tym idzie poufności, integralności i rozliczalności pozyskanych danych osobowych. Wszyscy pracownicy organizacji w tym sklepu, przeszli cykl szkoleń w zakresie przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO (Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych).
2. Administratorem Danych Osobowych jest firma Administrator – KRB-TECH s.r.o., siedziba: Nižná 027 43 (Republika Słowacka), Hviezdoslavova 197,
• REGON : 44 708 220
• NIP : SK2022798206
• E-mail: krbtech@azet.sk
• tel. kontakt:SK- 00421 918 980 018

Strona trzecia kurier:
Geis Parcel PL Sp. z o. o., Sosnowiec-Pieńki 7, 95-010 Stryków, REGON: 260287537


3. Zgłaszanie naruszeń IOD KRB-TECH s.r.o. - w przypadku pytań, wątpliwości lub potrzeby zgłoszenia skargi/naruszenia, proszę przesłać informację do Inspektora Ochrony Danych KRB-TECH s.r.o. pod adres krbtech@azet.sk
4. Zgłaszanie naruszeń ochrony danych osobowych organowi nadzorczemu - osoba, której dane dotyczą może wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).
5. Rezygnacja/wycofanie zgody - proszę pamiętać, że cofnąć zgodę może każda osoba, której dane dotyczą w dowolnym momencie. W tym celu proszę przesłać taką informację Inspektorowi Danych Osobowych KRB-TECH s.r.o. pod adres e – mail krbtech@azet.sk
6. Prawo do ograniczenia przetwarzania – w przypadku, gdy macie Państwo wątpliwości co do prawidłowości i kompletności przetwarzania danych osobowych, kwestionujecie ich prawidłowość, zgłoszenie takie należy przesłać na adres e – mail krbtech@azet.sk Zawieszenie przetwarzania danych realizowana będzie przez okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość i kompletność tych danych.
W czasie sprawdzania prawidłowości danych przez administratora (KRB-TECH s.r.o. ), wszelkie przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem a osoba, której dane dotyczą sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając jedynie ograniczenia ich wykorzystania.
7. Prawo do usunięcia danych (bycia zapomnianym) – w przypadku, jeżeli pozyskane dane nie są niezbędne do realizacji celów, zgoda, która była jedyną podstawą przetwarzania została cofnięta, wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania, dane przetwarzano niezgodnie z prawem, obowiązek usunięcia wynika z przepisów prawa przysługuje Państwu prawo do usunięcia wszelkich danych. Zgłoszenie takie proszę przesłać Inspektorowi Danych Osobowych KRB-TECH s.r.o. krbtech@azet.sk
8. Prawo do przenoszenia danych – przysługuje Państwu prawo do otrzymania i/lub przesłania danych innemu administratorowi w formacie, który jest powszechnie dostępny i używany przez wszystkie jednostki krajowe i UE.
9. Prawo dostępu do danych – na pisemny wniosek, Administrator danych ma obowiązek przekazać kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Istotne jest to, że pierwsza kopia wydawana jest bezpłatnie. W przypadku żądania kolejnych kopii firma KRB-TECH s.r.o. pobiera „rozsądną opłatę".
10. Prawo do sprostowania danych – dokładamy wszelkich starań, aby Państwa dane były prawidłowe i kompletne. W przypadku, gdy stwierdzone zostanie odstępstwo od tych dwóch zasad, przysługuje prawo do:
• sprostowania danych nieprawidłowych;
• uzupelnienia informacji niekompletnych.
Firma KRB-TECH s.r.o. przyjęła zasadę minimalizacji pozyskiwanych danych
w zależności od określonego celu przetwarzania.
Wszelkie nieprawidłowości prosimy zgłaszać do Inspektora Ochrony Danych KRB-TECH s.r.o. pod adres e-mail krbtech@azet.sk
1. Warunki wyrażenia zgodny przez dziecko do lat 16 – zgodnie z RODO wyrażenie zgody wymaga zgody rodzica lub opiekuna prawnego, jeżeli dziecko nie ukończyło 16 lat. Wszelkie transakcje i/lub działania podejmowane i realizowane bez uzyskania zgody od rodzica lub opiekuna prawnego są pozbawione mocy prawnej.
2. Przekazywanie danych stronom trzecim – Administrator danych (KRB-TECH s.r.o. ) chroni interesy swoich Klientów, których dane dotyczą a w szczególności zapewnia, żeby te dane były przetwarzane zgodnie z prawem, zbierane dla oznaczonych, zgodnie
z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu
z przedstawionymi celami. Podmiot, który występuje do Administratora danych lub Inspektora Ochrony Danych KRB-TECH s.r.o. z żądaniem udostępnienia danych osobowych, powienien za każdym razem wskazać podstawę prawną, która usprawiedliwi takie żądanie. W przeciwnym razie żądanie takie zostanie od razu odrzucone. W przypadku przedstawienia podstawy prawnej, zostanie ona przeanalizowana i w przypadku stwierdzenia braku podstaw prawnych, odrzucona. Zapis z takiego działania pozostaje w dokumentacji RODO KRB-TECH s.r.o.
3. Przejrzystość – szanowni Państwo, staramy się aby Nasza strona internetowa wraz
z informacjami na niej zawartymi oraz prośbami o udzielenie zgód, była dla Państwa łatwo dostępna, przejrzysta, zrozumiała, napisana jasnym i prostym językiem.
W każdym przypadku przywołujemy Administratora danych osobowych wraz ze wskazaniem szczegółowych celów (konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych) zbierania Państwa danych osobowych. W przypadku, gdy Państwa odczucia są inne, prosimy wszelkie uwagi kierować do naszego Inspektora Ochrony Danych pod adresem e-mail krbtech@azet.sk
4. Przechowywanie danych – Szanowni Państwo, pozyskane dane przechowujemy przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne z punktu widzenia celu przetwarzania
tj. pozyskanej zgodny od Państwa.
5. Prawo dostępu do danych – proszę pamiętać, że macie Państwo prawo do uzyskania potwierdzenia, że przetwarzane dane osobowe, które Was dotyczą w zakresie:
• celu przetwarzania;
• kategorii pozyskiwanych danych;
• informacji o odbiorcach danych;
• planowany okres retencji (zniszczenia) danych;
• informacji o uprawnieniach;
• informacji o prawie do skargi;
• źródła danych;
• automatycznie podejmowanych decyzji.

UWAGA !
Podanie danych osobowych i/lub udzielenie wskazanych zgód nie jest wymagane ale niepodanie ich będzie skutkowało niemożnością realizacji celów, o których mowa na stronie internetowej KRB-TECH s.r.o. / www.pece-krb-krby.sk/pl. i w niniejszym dokumencie (tekst poniżej).

1. Na naszej stronie internetowej oraz sklepie zbieramy następujące dane osobowe:

• Imię i nazwisko – podczas składania zamówienia będziecie Państwo proszeni
o podanie swojego imienia i nazwiska, aby móc wysłać zamówienie oraz uzyskać możliwości kontaktu;
• Adres zamieszkania lub adres do wysyłki – jest nam potrzebny do wysyłania Państwu zamówionego produktu;
• Nr urządzenia końcowego (telefonu, smartfonu, tabletu, laptopa, etc.) – zdarza się, że powiadamiamy sms-em o wysłaniu produktu. Czasami też dzwonimy w celu potwierdzenia zamówienia lub w przypadku nieoczekiwanych zdarzeń lub zdarzeń wynikających z siły wyższej (losowych), jak np. brak produktu
w magazynie jednocześnie proponując korzystne rozwiązanie, wypadek samochodu dostarczajacego produkt dla Państwa, brak prądu, itd.
• Adres email – poprzez email wysyłamy potwierdzenie zamówienia i nadania przesyłki oraz kontaktujemy się z Państwem. Jeżeli zostali Państwo abonentem naszego newslettera będziemy wysłać do informację handlową raz, dwa razy
w miesiącu.
• Adres IP – informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych
w internecie takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych) wykorzystywane są przez administratora serwera w celach technicznych. Adresy IP mogą też być wykorzystywane w celach statystycznych – do zbierania ogólnych informacji demograficznych (np. o regionie z którego następuje połączenie).
• Cookies – nasz sklep wykorzystuje technologię cookies w celu dostosowania serwisu do Państwa indywidualnych potrzeb. Możecie Państwo zgodzić się na to, aby wpisane dane zostały zapamiętane i byście Państwo mogli bez powtórnego wpisywania korzystać z nich przy następnych odwiedzinach na stronach serwisu internetowego. Właściciele innych witryn nie będą mieli dostępu do tych danych, chyba, że wyrazicie Państwo taką zgodę w osobnej klauzuli, którą w uzasadnionych celach zostanie przez Nas Państwu udostępniona. Jeżeli nie zgadzacie się Państwo na personalizowanie serwisu, proponujemy wyłączenie obsługi cookies w opcjach przeglądarki internetowej.
• Profilowanie – zdarza się, że przetwarzamy Państwa dane osobowe w taki sposób, aby wykorzystać pozyskane informacje do oceny preferencji zakupowych w celu ułatwienia Państwu realizacji planowanych i/lub realizowanych zakupów lub sprawnego przeprowadzenia procesu reklamacyjnego (osobiste preferencje, zainteresowania, zachowania, lokalizacja lub przemieszczanie się, itp.).

1. Podanie powyższych danych jest konieczne w następujących przypadkach:

• dokonując zakupu w naszym sklepie bez logowania, konta po realizacji takiego zamówienia pozostaje jedynie dokument potwierdzający dokonaną transakcję.
• rejestracja w bazie Klientów – jest dobrowolna. Przechowujemy dane w bazie, aby ułatwić Państwu w przyszłości zakupy w naszym sklepie internetowym,
• jeśli chcecie Państwo być informowani o ciekawych wydarzeniach i ofertach handlowych możecie zostać abonentem newslettera. Przystąpienie jest dobrowolne i w każdej chwili można się z niego wypisać.

1. Każdy Użytkownik naszego sklepu ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chce korzystać z naszych usług i udostępniać informacje o sobie. Jeżeli z jakiś względów nie życzycie sobie Państwo pozostawienia swoich danych osobowych to macie prawo do ich usunięcia lub nie korzystania z naszego sklepu.
2. Żadnych danych nie udostępniamy osobom trzecim. Nie przechowujemy również danych poufnych i wrażliwych, jak dane dostępu do konta bankowego.
3. Zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. nr 133 poz. 883 z późn. zm. masz prawo poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia, sprostowania oraz żądania usunięcia swoich danych osobowych. W tym celu korzystaj z właściwych zakładek w sklepie internetowym lub prześlij wiadomość e-mail pod adres krbtech@azet.sk
4. Sklep internetowy www.pece-krb-krby.sk/pl jest uczestnikiem programu „Zaufane Opinie" w ramach usługi świadczonej przez Ceneo Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-166), ul. Grunwaldzka 182, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000493884, NIP: 7792420393, REGON: 302655470 polegającej na przesyłaniu przez Ceneo do Użytkowników, którzy wyrazili zgodę, za pośrednictwem poczty elektronicznej ankiet służących uzyskaniu od Użytkownika opinii na temat transakcji dokonywanej przez Użytkownika w sklepie, a także na zamieszczaniu w serwisie dostępnym w domenie Ceneo.pl opinii wyrażonych przez Użytkowników w rezultacie otrzymania ankiet.
5. Użytkownik dokonujący zakupu w sklepie może dobrowolnie wyrazić zgodę na przekazanie jego danych osobowych, w tym adresu e-mail do Ceneo oraz na przetwarzanie przez Ceneo jego danych osobowych – wyłącznie w celu wypełnienia ankiety wskazanej w punkcie 8.

Informacja dot. plików cookies
Kupujący ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do sprostowania w tym prawo do żądania wyjaśnień i usunięcia nieprawidłowych treści i innych praw do tych danych.
KRB-TECH s.r.o. może ponadto przetwarzać tzw. „Cookies" w celu ułatwienia świadczenia usług społeczeństwa informacyjnego, zgodnie z dyrektywą 95/46 / WE w sprawie celów „cookies" i podobnych narzędzi.
Użytkownicy mają możliwość odmówić „cookies" lub podobnych narzędzi przechowywanych w urządzeniu końcowym wykorzystując na przykład przeglądarkę internetową wykorzystywaną do celów prywatnych.


§1. STOSOWANIE PLIKÓW COOKIES

1. Administrator za pośrednictwem strony internetowej wykorzystuje pliki Cookies.

2. Informacje zgromadzone na podstawie plików Cookies wykorzystywane są w celach właściwej optymalizacji działania strony internetowej, a także w celach statystycznych oraz reklamowych.

3. Pliki Cookies rejestrują aktywność Użytkownika strony internetowej rozpoznając urządzenie, dzięki czemu strona internetowa wyświetlana jest w sposób zoptymalizowany do indywidualnych preferencji Użytkownika.

4. Stosowane na stronie internetowej rozwiązania są bezpieczne dla urządzeń Użytkowników korzystających ze strony internetowej Administratora. Nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników niebezpiecznego lub złośliwego oprogramowania.

5. Administrator wykorzystuje dwa typy plików Cookies:

- Cookies sesyjne: to pliki, które są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika.

- Cookies trwałe: są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika.

§2. SPOSOBY OKREŚLENIA WARUNKÓW PRZECHOWYWANIA LUB UZYSKIWANIA DOSTEPÓW DO COOKIES

1. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików Cookies.

2. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa powyżej, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

3. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

4. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Administratora.

Zaloguj się

Nie pamiętasz hasła

Preferencje dotyczące prywatności

Polityka prywatności
Używamy plików cookies, aby ulepszyć twoją wizyte na naszej stronie
internetowej, pod kątem analizowania jej działania i zbierania danych o jej
użytkowaniu. W tym celu możemy korzystać z narzędzi i usług stron
trzecich, a zebrane dane mogą być przekazywane partnerom w UE, USA lub
innych krajach. Klikając „Akceptuj wszystkie cookie", zgadzasz się na to
przetwarzanie. Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje aby
dostosować swoje preferencje.

Polityka prywatności

Pokaż szczegóły
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Zaloguj się

Nie pamiętasz hasła

Produkt został dodany do koszyka
Kontynuuj zakupy Wypełnij zamówienie.