Obchodné podmienky pre sporáky na drevo, krbové vložky a nákup krbových kachlí od spoločnosti KRB-TECH s.r.o.

Obchodné podmienky pre nákup krby, krbové kachle, sporáky na drevo, teplovodné krby.

Obchodné podmienky spoločnosti: KRB-TECH s.r.o., Tvrdošín 02743, ul.: Vojtaššákova 614
ICO: 44708220, ICDPH: SK2022798206


Obchodné podmienky našich internetových obchodov :
www.krbtech.sk , www.pece-krb-krby.sk, www.pece-krb-krby.sk/pl, www.sporakynadrevo.cz
Dodacia doba krbov na vopred dohodnutú adresu je od 3 pracovných dní do dvoch týždňov od zadania objednávky pokiaľ sa nedohodlo inak.
Pri objednávaní cez internet uveďte prosím nasledovné údaje:

Podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov – zákazníka informujeme aj o tom, že Vaše osobné údaje sú nevyhnutné k tomu, aby sme s Vami ako s klientom mohli uzavrieť zmluvu a v prípade, ak nám osobné údaje (meno, priezvisko, adresa dodania atď.) neposkytnutím údajov s Vami nemôžeme uzatvoriť zmluvu na diaľku.

Tu nájdete informačná povinnosť pri poskytnutí osobných údajov zákazníkom/klientom podľa čl. 13 Nariadenia GDPR a § 19 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov


Ak ste spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá koná pri uzatváraní zmluvy na diaľku – nie v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania, uveďte prosím meno a priezvisko, adresu, Vaše telefónne číslo a e-mailový kontakt.
• Ak nakupujete ako podnikateľ v súvislosti s Vašou podnikateľskou činnosťou je potrebné uviesť tiež obchodné meno, IČ, DIČ, prípadne DIČ DPH ak ste platcami DPH a sídlo, miesto podnikania.

POZOR! - Prevzatie - neprevzatie - objednaného tovaru zákazníkom.
Zákazník je povinný si pri prevzatí skontrolovať dodaný tovar či nie je poškodený, a či je celistvý. Pokiaľ dodanú zásielku prevezme bez výhrad a podpíše dodávateľovi preberací protokol, je zákazník zodpovedný za všetky škody alebo necelistvosť zásielky sám.
Zákazník v prípade zistenia poškodenia alebo necelistvosti po prebraní zásielky bez výhrad za škody už zodpovedá sám. V prípade vrátenia tovaru v zákonnej dobe bude voči nemu vymáhaná dlžná čiastka zodpovedajúca poškodeniu dodaného tovaru prípadne ceny chýbajúcich komponentov.
Pokiaľ zákazník neprevezme nepoškodenú zásielku, ktorú si objednal, je povinný zaplatiť dodávateľovi pokutu za náhradu škody 50 € (Päťdesiat /EUR), ktorá je vypočítaná z nákladov dodávateľa za dopravu. Pokuta za náhradu škody 50 € bude ďalej zákazníkovi účtovaná fakturačne. V prípade nesplatenia náhrady škody v dobe splatnosti bude pohľadávka bezodkladne postúpená advokátskej kancelárii.

Vrátenie tovaru.
Poučenie o uplatnení práv spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy.
Podľa § zákona 102/2014 Z.z., tovar zakúpený v našom internetovom obchode je možné vrátiť bez udania dôvodu najneskôr do 14 dní od prevzatia tovaru. Tovar je potrebné vrátiť na adresu prevádzky spoločnosti KRB-TECH s.r.o., Nižná 02743, ul.: Hviezdoslavova 197 kompletný, nepoškodený a po prípadnom použitý vyčistený tak, aby sa vo výrobku nenachádzali žiadne osady sadzí a popolu! Prepravné náklady pri vrátení tovaru znáša spotrebiteľ len v prípade, ak výrobok plne zodpovedá kvalitatívnym požiadavkám a nebol poškodený. Tovar vrátený na spôsob dobierky neprijímame. Cena za tovar bude zákazníkovi vrátená bezodkladne po skontrolovaní vráteného tovaru.
Pri uplatnení práv na odstúpenie od zmluvy nás prosím informujte o svojom rozhodnutí jednoznačným vyhlásením o odstúpení od zmluvy pomocou dokumentu ktorý ste obdržali spolu s potvrdeným objednávky a to poslaním na adresu: KRB-TECH s.r.o., Nižná 02743, ul.: Hviezdoslavova 197 alebo preskenovaná kópia dokladu o odstúpení emailom: krbtech@azet.sk
Spotrebiteľ nemá možnosť vrátiť tovar, pokiaľ sa jedná o tieto výrobky vyrábané na jeho požiadavku:
• krbová obostavba - je výrobok, ktorý je vyrábaný na rozmery konkrétnej krbovej vložky vybranej podľa požiadaviek zákazníka čo sa týka rozmerov aj prevedenie
• kachľový sporák - je sporák, ktorý je vyrábaný presne na požiadavku klienta čo sa týka prevedenia aj napojenia do komína

Cena dovozného pre krbové vložky, sporáky na tuhé palivo a krbové kachle.

- Cena dovozného predajcom do 7-10 pracovných dní je 25 € cena platí len na území celej Slovenskej republiky.

- Doprava zadanej objednávky nad 10 kg dodávaný do troch pracovných dní 35 € (*). Cez sobotu a nedeľu sa tovar nedoručuje! Cena dopravy platí len na území celej Slovenskej republiky.
(*) - objednávka zadaná cez sobotu a nedeľu je počítaná ako zadaná v pondelok. Objednávka zadaná v pracovný deň po 13°° je počítaná ako zadaná na druhý deň keďže už nie je možné objednať kuriérsku službu v deň zadania objednávky. Pri platbe vopred začína doba dodania plynúť dňom pripísania úhrady na náš účet.

- Pri zásielkach do 10 kg cena 7 €. Tovar od 10-15 kg cena 11 €. Tovar od 15-20 kg cena 17 €. Cena Vám bude automaticky prepočítaná podľa Váhy tovaru. Cena dopravy platí len na území celej Slovenskej republiky.

- DOPRAVA zdarma – Upozornenie! Pokiaľ je uvedená pri výrobku kolónka "Doprava zdarma", doprava platí len pre územie Slovenskej republiky - táto možnosť nie je uvedená pri zadávaní objednávok, ale bude Vám po zadaní objednávky automaticky zmenená administrátorom stránky. Výrobok Vám bude dodaný s dopravu zdarma zvyčajne do 7-10 dní, nezávisle od toho, akú možnosť dopravy pri zadaní objednávky zvolíte.

- Doprava do iných krajín EU okrem PL a CZ je výhradne na strane zákazníka, ktorý si ju musí zabezpečiť sám, ak nebolo dohodnuté s predávajúcim inak. OBJEDNANÝ TOVAR JE SPLATNÝ PRED JEHO ODOSLANÍM VOPRED A TOVAR JE ODOSLANÝ AŽ PO PRIPÍSANÍ FINANCIÍ NA NÁŠ ÚČET! Cena tovaru v DPH bude podľa novely zákonu zmenená podľa DPH konkrétneho štátu, do ktorého bude tovar doručovaný!

Pri zadaní viacerých objednávok v jeden termín závozu, klient platí dopravné len ako za jednu objednávku !
Cena dovozného pre montované plechové garáže, cena platí len na území celej Slovenskej republiky
• Pri zakúpení plechovej montovanej garáže Vám zabezpečíme dovoz, a aj postavenie za stanovených podmienok priamo u Vás na pozemku a cena dopravy je 25 € + montovanej plechovej garáže.
• Kotvenie plechovej montovanej garáže si zabezpečuje zákazník sám!
• Realizácia postavenia objednanej plechovej montovanej garáže je od 14 dní ale maximálne jeden mesiac od zadania objednávky.
Informácie o krboch, sporákoch na drevo a kachliach.
Informácie o nami ponúkaných krboch, výrobkoch podávame aj našou emailovou stránkou "krbtech@azet.sk" alebo aj telefonicky " 0902 818 424 / 0918 980 018 " Vami objednaný krb, tovar je splatný pri prevzatí, pokiaľ sa nedohodne inak!

Záručná doba krbové vložky, kachle, sporáky na pevné palivo.
Na celý sortiment nami ponúkaných krbov, krbových vložiek a sporákov na drevo je záručná doba v dĺžke ktorú udáva výrobca minimálne však dva roky. Pri zapojený výrobku je platné pripojenie spotrebiča sa riadi vyhláškou Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 401 o technických podmienkach a požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivového spotrebiča, elektrotepelného spotrebiča a zariadenia ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komína a dymovodu a o lehotách ich čistenia a vykonávania kontrol.

V súlade s § 19 Zákona prevádzkovateľ e-shopu prijal bezpečnostné opatrenia pre spracúvanie OÚ, ktoré sú zdokumentované v Bezpečnostných opatreniach prevádzkovateľa.

V rámci reklamačného konania sú od zákazníkov vyžadované nasledujúce údaje: meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo e-mail a podpis či biometrický podpis. Všetky takto získané osobné údaje sú spracovávane výhradne za účelom nevyhnutným pre vybavenie reklamácie a v súlade so zákonom Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov, v platnom a účinnom znení.

Kupujúci má právo prístupu k svojím osobným údajom a právo na ich opravu vrátane práva požadovať vysvetlenie a odstránenie chybného stavu, úplne odstránenie osobných údajov a ďalších zákonných práv GDPR k týmto údajom.

KRB-TECH s.r.o. môže ďalej pri poskytnutí súhlasu spracovávať tzv. "cookies" tak, aby uľahčila poskytovanie služieb informačnej spoločnosti v súlade s ustanovením Smernice 95/46/ES o účele "cookies" či podobných nástrojov a je zaistené, aby užívateľom boli známe informácie ktoré sa ukladajú do koncového zariadenia, ktoré používajú. Užívatelia majú možnosť odmietnuť, aby "cookies" alebo podobné nástroje boli ukladané do ich koncových zariadení, napríklad tým, že spustí vo svojom prehliadači funkcionalitu anonymného prehliadania.


IS e-shop je oznámený na ÚOOÚ pod číslom :201417378

Ochrana formulárov je zabezpečená pomocou aplikácie reCaptcha V2 a reCaptcha V3 od GOOGLE


DOKONČENIE OBJEDNÁVKY:
1, Zaškrtnutím (kliknutím) políčka "Objednávka s povinnosťou platby!" pred odoslaním objednávky kupujúci vyjadruje, že sa oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a tiež s textom ochrana osobných údajov, v plnom rozsahu porozumel ich obsahu a vyjadruje k nim svoj súhlas.
2, Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných nákupných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny všeobecných nákupných podmienok je splnená umiestnením na internetovej stránke webov našej spoločnosti:
www.krbtech.sk , www.pece-krb-krby.sk, www.pece-krb-krby.sk/pl, www.sporakynadrevo.cz
3, Orgán dozoru a dohľadu

Pokiaľ sa rozhodnete urobiť nákup na splátky cez spoločnosť Home Credit Slovakia, a.s., Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, e-mail, telefón, budú poskytnuté spoločnosti Home Credit Slovakia, a.s., Teplická 7434/147, Piešťany 921 22, IČO 36 234 176, e-mail: posta@homecredit.sk, zapísanej v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trnava, oddiel Sa, vložka č. 10130/T za účelom predvyplnenia žiadosti o poskytnutie služby.


- Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát
Odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
Bajkalská 21/A, P.O. Box 29, 827 99 Bratislava

- Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie , Žilina 011 79, ul. Predmestská 71, P.O. BOX B-89

tel: 041/7632130, 041/7245868, fax: 041/7632139, email: za@soi.sk

 

Informácia spotrebiteľov o spôsobe zabezpečenia zberu odpadov z obalov.

Spoločnosť je podľa zákona o obaloch 529/2002 Z.z. zapísaná v Registri povinných osôb pod registračným číslom PO_0008865 a zároveň si plní všetky zákonom stanovené povinnosti vyplývajúce zo zákona o obaloch.

Informujeme že nami dávané recyklovateľné obalové materiály sú riadne označené:

- v prípade ich odovzdávania ak ich nevyužijete ako energeticky zhodnotené palivo je potrebné tieto obalové materiály poslať na adresu: KRB-TECH s.r.o., Nižná 02743, ul.: Hviezdoslavova 197 kde budú bezodplatne prevzaté.

názov obalového materiálu Písomný znak Číselný znak   

rec

        
Drevo FOR 50
Papier PAP 22

Nákupom to nekončí.  Aj na Vašom názore záleží!

recenzie na KRB-TECH sro v najnakup Overený predajca krbových vložiek a sporákov na drevo a krbových kachlí.

Táto stránka je chránená programom reCAPTCHA a spoločnosťou Google. Platia Pravidlá ochrany osobných údajov a Zmluvné podmienky.

Prihlásenie

Táto stránka používa súbory cookies. Bližšie informácie a ako zabrániť ich používaniu nájdete na stránke ... ochrana osobných údajov.