Menu

Obchodné podmienky pre sporáky na drevo, krbové vložky a nákup krbových kachlí od spoločnosti KRB-TECH s.r.o.

Obchodné podmienky pre nákup krby, krbové kachle, sporáky na drevo, teplovodné krby.

Obchodné podmienky spoločnosti: KRB-TECH s.r.o. ,  Hviezdoslavova 179, Nižná 02743, SK.
ICO: 44708220, ICDPH: SK2022798206


Obchodné podmienky našich internetových obchodov :
www.krbtech.sk , www.pece-krb-krby.sk, www.pece-krb-krby.sk/pl, www.sporakynadrevo.cz
Dodacia doba krbov na vopred dohodnutú adresu je od 3 pracovných dní do dvoch týždňov od zadania objednávky pokiaľ sa nedohodlo inak.
Pri objednávaní cez internet uveďte prosím nasledovné údaje:

Podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov – zákazníka informujeme aj o tom, že Vaše osobné údaje sú nevyhnutné k tomu, aby sme s Vami ako s klientom mohli uzavrieť zmluvu a v prípade, ak nám osobné údaje (meno, priezvisko, adresa dodania atď.) neposkytnutím údajov s Vami nemôžeme uzatvoriť zmluvu na diaľku.

Tu nájdete informačná povinnosť pri poskytnutí osobných údajov zákazníkom/klientom podľa čl. 13 Nariadenia GDPR a § 19 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov


Ak ste spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá koná pri uzatváraní zmluvy na diaľku – nie v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania, uveďte prosím meno a priezvisko, adresu, Vaše telefónne číslo a e-mailový kontakt.
• Ak nakupujete ako podnikateľ v súvislosti s Vašou podnikateľskou činnosťou je potrebné uviesť tiež obchodné meno, IČ, DIČ, prípadne DIČ DPH ak ste platcami DPH a sídlo, miesto podnikania.

POZOR! - Prevzatie - neprevzatie - objednaného tovaru zákazníkom.
Zákazník je povinný si pri prevzatí skontrolovať dodaný tovar či nie je poškodený, a či je celistvý. Pokiaľ dodanú zásielku prevezme bez výhrad a podpíše dodávateľovi preberací protokol, je zákazník zodpovedný za všetky škody alebo necelistvosť zásielky sám.
Zákazník v prípade zistenia poškodenia alebo necelistvosti po prebraní zásielky bez výhrad za škody už zodpovedá sám. V prípade vrátenia tovaru v zákonnej dobe bude voči nemu vymáhaná dlžná čiastka zodpovedajúca poškodeniu dodaného tovaru prípadne ceny chýbajúcich komponentov.
Pokiaľ zákazník neprevezme nepoškodenú zásielku, ktorú si objednal, je povinný zaplatiť dodávateľovi pokutu za náhradu škody 50 € (Päťdesiat /EUR), ktorá je vypočítaná z nákladov dodávateľa za dopravu. Pokuta za náhradu škody 50 € bude ďalej zákazníkovi účtovaná fakturačne. V prípade nesplatenia náhrady škody v dobe splatnosti bude pohľadávka bezodkladne postúpená advokátskej kancelárii.

Vrátenie tovaru.
Poučenie o uplatnení práv spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy.
Podľa § zákona 102/2014 Z.z., tovar zakúpený v našom internetovom obchode je možné vrátiť bez udania dôvodu najneskôr do 30 dní od prevzatia tovaru. Tovar je potrebné vrátiť na adresu prevádzky spoločnosti KRB-TECH s.r.o., Nižná 02743, ul.: Hviezdoslavova 197 kompletný, nepoškodený a po prípadnom použitý vyčistený tak, aby sa vo výrobku nenachádzali žiadne osady sadzí a popolu! Prepravné náklady pri vrátení tovaru znáša spotrebiteľ len v prípade, ak mu bol dodaný ním objednaný tovar, ktorý nebol poškodený. Ak klient vráti použitý (kúrený) a nevyčistený tovar späť bude mu účtovaná cena 20% z výrobku za jeho znehodnotenie. Tovar vrátený na spôsob dobierky neprijímame. Cena za tovar bude zákazníkovi vrátená bezodkladne po skontrolovaní vráteného tovaru.
Pri uplatnení práv na odstúpenie od zmluvy nás prosím informujte o svojom rozhodnutí jednoznačným vyhlásením o odstúpení od zmluvy pomocou dokumentu ktorý ste obdržali spolu s potvrdeným objednávky a to poslaním na adresu: KRB-TECH s.r.o., Nižná 02743, ul.: Hviezdoslavova 197 alebo preskenovaná kópia dokladu o odstúpení emailom: krbtech@azet.sk
Spotrebiteľ nemá možnosť vrátiť tovar, pokiaľ sa jedná o tieto výrobky vyrábané na jeho požiadavku:
• krbová obostavba - je výrobok, ktorý je vyrábaný na rozmery konkrétnej krbovej vložky vybranej podľa požiadaviek zákazníka čo sa týka rozmerov aj prevedenie
• kachľový sporák - je sporák, ktorý je vyrábaný presne na požiadavku klienta čo sa týka prevedenia aj napojenia do komína

Cena dovozného pre krbové vložky, sporáky na tuhé palivo a krbové kachle.

- Cena dovozného predajcom podľa dostupnosti výrobku je 29 € cena platí len na území celej Slovenskej republiky.

POZOR! - cena dopravy je stanovená na jeden výrobok do hmotnosti 150 kg. Pri objednaní viacej pecí na jednu objednávku cena doprava za každú ďalšiu pec je +29 EUR.

- Doprava zadanej objednávky nad 10 kg dodávaný do troch pracovných dní 39 € (*). Cez sobotu a nedeľu sa tovar nedoručuje! Cena dopravy platí len na území celej Slovenskej republiky.
(*) - objednávka zadaná cez sobotu a nedeľu je počítaná ako zadaná v pondelok. Objednávka zadaná v pracovný deň po 13°° je počítaná ako zadaná na druhý deň keďže už nie je možné objednať kuriérsku službu v deň zadania objednávky. Pri platbe vopred začína doba dodania plynúť dňom pripísania úhrady na náš účet.

- Pri zásielkach do 10 kg cena 10 €. Tovar od 10-15 kg cena 15 €. Tovar od 15-20 kg cena 20 €. Cena Vám bude automaticky prepočítaná podľa Váhy tovaru. Cena dopravy platí len na území celej Slovenskej republiky.

- DOPRAVA zdarma – Upozornenie! Pokiaľ je uvedená pri výrobku kolónka "Doprava zdarma", doprava platí len pre územie Slovenskej republiky - táto možnosť nie je uvedená pri zadávaní objednávok, ale bude Vám po zadaní objednávky automaticky zmenená administrátorom stránky. Výrobok Vám bude dodaný s dopravu zdarma podľa dostupnosti výrobku, nezávisle od toho, akú možnosť dopravy pri zadaní objednávky zvolíte.

- Doprava do iných krajín EU okrem PL a CZ je výhradne na strane zákazníka, ktorý si ju musí zabezpečiť sám, ak nebolo dohodnuté s predávajúcim inak. OBJEDNANÝ TOVAR JE SPLATNÝ PRED JEHO ODOSLANÍM VOPRED A TOVAR JE ODOSLANÝ AŽ PO PRIPÍSANÍ FINANCIÍ NA NÁŠ ÚČET! Cena tovaru v DPH bude podľa novely zákonu zmenená podľa DPH konkrétneho štátu, do ktorého bude tovar doručovaný!


Informácie o nami ponúkaných krboch, výrobkoch podávame aj našou emailovou stránkou "krbtech@azet.sk" alebo aj telefonicky " 0902 818 424 / 0918 980 018 " Vami objednaný krb, tovar je splatný pri prevzatí, pokiaľ sa nedohodne inak!

Záručná doba krbové vložky, kachle, sporáky na pevné palivo.
Na celý sortiment nami ponúkaných krbov, krbových vložiek a sporákov na drevo je záručná doba v dĺžke ktorú udáva výrobca minimálne však dva roky. Pri zapojený výrobku je platné pripojenie spotrebiča sa riadi vyhláškou Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 401 o technických podmienkach a požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivového spotrebiča, elektrotepelného spotrebiča a zariadenia ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komína a dymovodu a o lehotách ich čistenia a vykonávania kontrol.

V súlade s § 19 Zákona prevádzkovateľ e-shopu prijal bezpečnostné opatrenia pre spracúvanie OÚ, ktoré sú zdokumentované v Bezpečnostných opatreniach prevádzkovateľa.

V rámci reklamačného konania sú od zákazníkov vyžadované nasledujúce údaje: meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo e-mail a podpis či biometrický podpis. Všetky takto získané osobné údaje sú spracovávané výhradne za účelom nevyhnutným pre vybavenie reklamácie a v súlade so zákonom Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov, v platnom a účinnom znení.

Kupujúci má právo prístupu k svojím osobným údajom a právo na ich opravu vrátane práva požadovať vysvetlenie a odstránenie chybného stavu, úplne odstránenie osobných údajov a ďalších zákonných práv GDPR k týmto údajom.

KRB-TECH s.r.o. môže ďalej pri poskytnutí súhlasu spracovávať tzv. "cookies" tak, aby uľahčila poskytovanie služieb informačnej spoločnosti v súlade s ustanovením Smernice 95/46/ES o účele "cookies" či podobných nástrojov a je zaistené, aby užívateľom boli známe informácie ktoré sa ukladajú do koncového zariadenia, ktoré používajú. Užívatelia majú možnosť odmietnuť, aby "cookies" alebo podobné nástroje boli ukladané do ich koncových zariadení, napríklad tým, že spustí vo svojom prehliadači funkcionalitu anonymného prehliadania.
Vášho súkromia si vážime. Toto je informácia o spôsobe spracovania, právnom základe, účele a rozsahu informácií, ktoré o našich zákazníkoch a návštevníkoch našich stránok spracovávame.
Správca osobných údajov: KRB-TECH s.r.o., IČ 44708220 so sídlom Hviezdoslavova 179, Nižná 02743, SK.
Údaje na Vašom zariadení
Na Vašom zariadení ukladáme cookies. Obsah súborov cookies predstavuje spôsob, ako identifikovať konkrétneho návštevníka a poskytnúť mu možnosť priebežnej interakcie s webovou stránkou, najmä umožnenie vytvorenia užívateľského účtu, prihlásenia, nákupu. Ďalej môžu byť využité pre technickú optimalizáciu prevádzky platformy webových stránok, bezpečnostné funkcie a technický záznam voľby preferencie zobrazenia podľa Vášho zariadenia technickým prevádzkovateľom infraštruktúry. Poskytovať základnú funkčnosť, starať sa o prevádzkovú bezpečnosť a stabilitu je naším oprávneným záujmom.
Súbory cookies môžeme využiť aj na ďalšie účely na základe Vášho súhlasu. S ohľadom na povahu a účel využitia údajov rozlišujeme tieto základné druhy:
Funkčné: Doplnkové funkcie, ktoré zlepšujú váš zážitok z prehliadania, ukladajú niektoré z vašich preferencií bez toho, aby ste mali používateľský účet alebo bez prihlásenia, použitie skriptov a/alebo zdrojov tretích strán, widgety atď.
Analytické: Používanie analytických nástrojov nám umožňuje lepšie porozumieť potrebám našich návštevníkov a tomu, ako používajú našu stránku. Môžeme použiť nástroje prvej alebo tretej strany na sledovanie alebo zaznamenávanie vášho prehliadania našej webovej stránky, na analýzu nástrojov alebo komponentov, s ktorými ste interagovali alebo ste ich používali, zaznamenávanie udalostí konverzií a podobne.
Marketingové: Môžeme používať súbory cookie a nástroje tretích strán na zlepšenie ponuky produktov a/alebo služieb našej alebo našich partnerov, jej relevantnosti pre vás na základe produktov alebo stránok, ktoré ste navštívili na tejto webovej stránke alebo na iných webových stránkach.
Môžeme využiť lokálne úložisko Vášho prehliadača. Toto robíme na základe Vášho súhlasu.
Právo na prístup a iné práva
Podľa patričných právnych ustanovení máte právo:
na opravu chybných osobných údajov, požadovať výmaz osobných údajov, ktoré o Vás spracovávame, okrem údajov, kde nám ich spracovanie ukladajú iné právne predpisy alebo právny záujem, právo požiadať o prenos osobných údajov alebo obmedziť ich spracovanie.
Kontakt
V prípade otázok či iných žiadostí môžete kontaktovať správcu údajov, resp. poverenca na ochranu osobných údajov na adrese krbtech@azet.sk. Ďalej sa môžete obrátiť na príslušnú inštitúciu ochrany osobných údajov.


IS e-shop je oznámený na ÚOOÚ pod číslom :201417378

Ochrana formulárov je zabezpečená pomocou aplikácie reCaptcha V2 a reCaptcha V3 od GOOGLE


DOKONČENIE OBJEDNÁVKY:
1, Zaškrtnutím (kliknutím) políčka "Objednávka s povinnosťou platby!" pred odoslaním objednávky kupujúci vyjadruje, že sa oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a tiež s textom ochrana osobných údajov, v plnom rozsahu porozumel ich obsahu a vyjadruje k nim svoj súhlas.
2, Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných nákupných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny všeobecných nákupných podmienok je splnená umiestnením na internetovej stránke webov našej spoločnosti:
www.krbtech.sk , www.pece-krb-krby.sk, www.pece-krb-krby.sk/pl, www.sporakynadrevo.cz
3, Orgán dozoru a dohľadu

Pokiaľ sa rozhodnete urobiť nákup na splátky cez spoločnosť Home Credit Slovakia, a.s., Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, e-mail, telefón, budú poskytnuté spoločnosti Home Credit Slovakia, a.s., Teplická 7434/147, Piešťany 921 22, IČO 36 234 176, e-mail: posta@homecredit.sk, zapísanej v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trnava, oddiel Sa, vložka č. 10130/T za účelom predvyplnenia žiadosti o poskytnutie služby.


- Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát
Odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
Bajkalská 21/A, P.O. Box 29, 827 99 Bratislava

- Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie , Žilina 011 79, ul. Predmestská 71, P.O. BOX B-89

tel: 041/7632130, 041/7245868, fax: 041/7632139, email: za@soi.sk

 

Informácia spotrebiteľov o spôsobe zabezpečenia zberu odpadov z obalov.

Spoločnosť je podľa zákona o obaloch 529/2002 Z.z. zapísaná v Registri povinných osôb pod registračným číslom PO_0008865 a zároveň si plní všetky zákonom stanovené povinnosti vyplývajúce zo zákona o obaloch.

Informujeme že nami dávané recyklovateľné obalové materiály sú riadne označené:

- v prípade ich odovzdávania ak ich nevyužijete ako energeticky zhodnotené palivo je potrebné tieto obalové materiály poslať na adresu: KRB-TECH s.r.o., Nižná 02743, ul.: Hviezdoslavova 197 kde budú bezodplatne prevzaté.

názov obalového materiálu Písomný znak Číselný znak   

rec

        
Drevo FOR 50
Papier PAP 22

Prihlásenie

Zabudnuté heslo

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti
Táto stránka je chránená programom reCAPTCHA a spoločnosťou Google. Platia Pravidlá ochrany osobných údajov a Zmluvné podmienky.

Prihlásenie

Zabudnuté heslo

Produkt bol vložený do košíku
Pokračovať v nákupe Vyplniť objednávku.