Obchodné podmienky pre sporáky na drevo, krbové vložky a nákup krbových kachlí od spoločnosti KRB-TECH s.r.o.

Obchodné podmienky pre nákup krby, krbové kachle, sporáky na drevo, teplovodné krby.

Obchodné podmienky spoločnosti: KRB-TECH s.r.o., Tvrdošín 02743, ul.: Vojtaššákova 614
ICO: 44708220, ICDPH: SK2022798206


Obchodné podmienky našich internetových obchodov :
www.krbtech.sk , www.pece-krb-krby.sk, www.pece-krb-krby.sk/pl, www.sporakynadrevo.cz
Dodacia doba krbov na vopred dohodnutú adresu je maximálne do dvoch týždňov od zadania objednávky.
Pri objednávaní cez internet uveďte prosím nasledovné údaje:

Podľa článku 13 ods. 2 písm. e) nariadenia – zákazníka informujeme aj o tom, že jeho osobné údaje sú nevyhnutné k tomu, aby sme s ním mohli uzavrieť zmluvu a v prípade, ak nám osobné údaje (meno, priezvisko, adresa dodania atď.) neposkytne, potom s ním nemôžeme uzatvoriť zmluvu na diaľku.
Ak ste spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá koná pri uzatváraní zmluvy na diaľku – nie v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania, uveďte prosím meno a priezvisko, adresu, Vaše telefónne číslo a e-mailový kontakt.
• Ak nakupujete ako podnikateľ v súvislosti s Vašou podnikateľskou činnosťou je potrebné uviesť tiež obchodné meno, IČ, DIČ, prípadne DIČ DPH ak ste platcami DPH a sídlo, miesto podnikania.

POZOR! - Prevzatie - neprevzatie - objednaného tovaru zákazníkom.
Zákazník je povinný si pri prevzatí skontrolovať dodaný tovar či nie je poškodený, a či je celistvý. Pokiaľ dodanú zásielku prevezme bez výhrad a podpíše dodávateľovi preberací protokol je zákazník zodpovedný za všetky škody alebo necelistvosť zásielky sám.
Zákazník v prípade zistenia poškodenia, alebo necelistvosti po prebraní zásielky bez výhrad za škody už zodpovedá sám. V prípade vrátenia tovaru v zákonnej dobe bude voči nemu vymáhaná dlžná čiastka zodpovedajúca poškodeniu dodaného tovaru prípadne ceny chýbajúcich komponentov.
Pokiaľ zákazník neprevezme nepoškodenú zásielku, ktorú si objednal je povinný zaplatiť dodávateľovi pokutu za náhradu škody 50 € (Päťdesiat /EUR), ktorá je vypočítaná z nákladov dodávateľa za dopravu. Pokuta za náhradu škody 50 € bude ďalej zákazníkovi účtovaná fakturačne. V prípade nesplatenia náhrady škody v dobe splatnosti bude pohľadávka bezodkladne postúpená advokátskej kancelárii.

 

Vrátenie tovaru.
Poučenie o uplatnení práv spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy.
Podľa § zákona 102/2014 Z.z., tovar zakúpený v našom internetovom obchode je možné vrátiť bez udania dôvodu najneskôr do 14 dní od prevzatia tovaru. Tovar je potrebné vrátiť na adresu prevádzky spoločnosti KRB-TECH s.r.o., Nižná 02743, ul.: Hviezdoslavová 197 kompletný, nepoškodený a po prípadnom použitý vyčistený tak aby sa vo výrobku nenachádzali žiadne osady sadzí a popolu! Prepravné náklady pri vrátení tovaru znáša spotrebiteľ, len v prípade ak výrobok plne zodpovedá kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný. Tovar vrátený na spôsob dobierky neprímame. Cena za tovar bude zákazníkovi vrátená bezodkladne po skontrolovaní vráteného tovaru.
Pri uplatnení práv na odstúpenie od zmluvy nás prosím informujte o svojom rozhodnutí jednoznačným vyhlásením o odstúpení od zmluvy pomocou dokumentu ktorý ste obdržali spolu s potvrdeným objednávky a to poslaním na adresu: KRB-TECH s.r.o., Nižná 02743, ul.: Hviezdoslavová 197 alebo preskenovaná kópia dokladu o odstúpení emailom: krbtech@azet.sk
Spotrebiteľ nemá možnosť vrátiť tovar pokiaľ sa jedná o tieto výrobky vyrábané na jeho požiadavku:
• krbová obostavba - je výrobok ktorý je vyrábaný na rozmery konkrétnej krbovej vložky vybranej podľa požiadaviek zákazníka čo sa týka rozmerov aj prevedenie
• kachľový sporák - je sporák ktorý je vyrábaný presne na požiadavku klienta čo sa týka prevedenia aj napojenia do komína

 

Cena dovozného pre krbové vložky, sporáky na tuhé palivo a krbové kachle.

- Cena dovozného predajcom do 14 dní je 25 € cena platí len na území celej Slovenskej republiky.
- DOPRAVA zdarma – Upozornenie! Pokiaľ je uvedená pri výrobku kolónka "Doprava zdarma" doprava platí len pre územie Slovenskej republiky - táto možnosť nieje uvedená pri zadávaní objednávok ale bude Vám po zadaní objednávky automaticky zmenená administrátorom stránky a výrobok Vám bude dodaný s dopravu zdarma zvyčajne do 7-10 dní nezávisle od toho akú možnosť dopravy pri zadaní objednávky zvolíte.
- Doprava zadanej objednávky nad 10 kg dodávaný do troch pracovných dní (*) 35 €. Cez sobotu a nedeľu sa tovar nedoručuje! Cena dopravy platí len na území celej Slovenskej republiky.
(*) - objednávka zadaná po 13°° je počítaná ako zadaná na druhý deň keďže už nieje možné objednať kuriérsku službu v deň zadania objednávky.
- Pri zásielkach do 10 kg posielaných poštou cena dobierky je 7 € pokiaľ má tovar váhu od 10 do 30 kg dá sa poslať aj poštovým kuriérom cena poštovného je potom 10-15 €, cena dopravy platí len na území celej Slovenskej republiky.


- Doprava do zahraničia PL, ČR je 50-100 € a závisí od váhy tovaru.

- Doprava do iných krajín EU okrem PL a CZ je výhradne na strane zákazníka, ktorý si ju musí zabezpečiť sám, ak nebolo dohodnuté s predávajúcim inak. OBJEDNANÝ TOVAR JE SPLATNÝ PRED JEHO ODOSLANÍM VOPRED A TOVAR JE ODOSLANÝ AŽ PO PRIPÍSANÍ FINANCIÍ NA NÁŠ ÚČET!

Pri zadaní viacerých objednávok v jeden závozný termín klient platí dopravné len ako za jednu objednávku !
Cena dovozného pre montované plechové garáže, cena platí len na území celej Slovenskej republiky
• Pri zakúpení plechovej montovanej garáže Vám zabezpečíme dovoz, a aj postavenie za stanovených podmienok priamo u Vás na pozemku a cena dopravy je 25 € + montovanej plechovej garáže.
• Kotvenie plechovej montovanej garáže si zabezpečuje zákazník sám!
• Realizácia postavenia objednanej plechovej montovanej garáže je od 14 dní ale maximálne jeden mesiac od zadania objednávky.
Informácie o krboch, sporákoch na drevo a kachliach.
Informácie o nami ponúkaných krboch, výrobkoch podávame aj našou emailovou stránkou "krbtech@azet.sk" alebo aj telefonicky " 0902 818 424 / 0918 980 018 " Vami objednaný krb, tovar je splatný pri prevzatí, pokiaľ sa nedohodne inak!

 

Záručná doba krbové vložky, kachle, sporáky na pevné palivo.
Na celý sortiment nami ponúkaných krbov, krbových vložiek a sporákov na drevo je záručná doba v dĺžke ktorú udáva výrobca minimálne však dva roky. Pri zapojený výrobku je platné pripojenie spotrebiča sa riadi vyhláškou Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 401 o technických podmienkach a požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivového spotrebiča, elektrotepelného spotrebiča a zariadenia ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komína a dymovodu a o lehotách ich čistenia a vykonávania kontrol.

 

Prehlásenie o ochrane osobných údajov

Definícia používaných pojmov:
Zákon č. 136/2014 Z.z. úplné znenie zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 84/2014 Z. z., ďalej len "Zákon".
ÚOOÚ – Úrad na ochranu osobných údajov.
- osobné údaje.
IS OÚ – informačný systém systematicky spracúvajúci OÚ.
Prevádzkovateľ - ten, kto spracúva osobné údaje v IS OÚ.
Oprávnená osoba – fyzická osoba, ktorá bola poučená v zmysle § 21 Zákona.
Dotknutá osoba - fyzická osoba, občan, ktorý je zakazník e-shopu. Zákon sa nevzťahuje na SZČO alebo na iný podnikateľský subjekt.
Sprostredkovateľ - prevádzkovateľom poverený subjekt, ktorý spracúva OU dotknutej osoby v mene prevádzkovateľa (napr. účtovnícka firma).
• Treťou stranou je každý, kto nie je dotknutou osobou,prevádzkovateľom poskytujúcim osobné údaje, jeho zástupcom, sprostredkovateľom alebo oprávnenou osobou.
IS e-shop (E-shop) - možno definovať ako predaj tovarov a príp. služieb na diaľku prostredníctvom internetu. Na jednej strane obchodného vzťahu je prevádzkovateľ e-shopu, t.j. predávajúci a na druhej zákazník e-shopu, t.j. kupujúci. Pri obchodnom vzťahu sa uzatvára obchodná zmluva. IS spracúva OÚ, potrebné pre uzatvorenie zmluvy a dodanie tovaru alebo služieb.
IS marketing – IS spracúvajúci údaje, potrebné pre zasielanie newsletterov, reklamy apod. Meno a priezvisko, adresa a adresa elektronickej pošty môžu byť aj OÚ.
IS vernostný program, súťaž apod.
IP adresa, cookies – údaje, ktoré sa ukladajú do PC a slúžia pre identifikáciu PC. Neobsahujú OÚ, je to identifikácia počítača, ale nie dotknutej osoby.
e-mailová adresa – adresa elektronickej pošty dotknutej osoby.
V súlade s §15 ods.1 Zákona prevádzkovateľ, oznamuje dotknutej osobe tieto informácie:
Názvy e-shopu: www.krbtech.sk , www.pece-krb-krby.sk, www.pece-krb-krby.sk/pl, www.sporakynadrevo.cz


Prevádzkovateľ: KRB-TECH s.r.o., Vojtaššákova 614, 027 43 Tvrdošín, IČO: 44708220
Sprostredkovateľ: Eva Barancová, 027 42 Oravský Biely Potok 240, IČO: 41796578


Tretia strana:

  • DACHSER Slovakia a. s., 900 55 Lozorno 1126, IČO: 35752700
  • DHL parcel Slovensko spol. s.r.o., Na pántoch 18, 831 06 Bratislava, IČO: 47927682
  • Geis Parcel SK s.r.o., Trňanská 6, 96 001 Zvolen, IČO: 46489592
  • Schenker s.r.o., Kopčianska 94, 851 01 Bratislava, IČO: 31327222
  • Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
  • DHL Express (Poland) Sp. z o.o., ul. Osmańska 2 , 02-822 Warszawa : IČ DPH: PL5270022391, IČO: 012005407          
  • Geis Parcel PL Sp. z o. o., Sosnowiec-Pieńki 7, 95-010 Stryków, IČ DPH: PL9591856995 , IČO: 260287537
  • Home Credit Slovakia a.s., Teplická 7434/147, 921 22 Piešťany


IS e-shop
Pre uzatvorenie obchodnej zmluvy a dodanie tovaru alebo služby prevádzkovateľ potrebuje údaje o zákazníkovi. Ak zákazník je podnikateľský subjekt, tak prevádzkovateľ spracúva tieto údaje: obchodné meno firmy, IČO, DIČ, IČ DPH (ak je plátca DPH), fakturačnú a dodaciu adresu, prípadne čislo telefónu, emailovú adresu a meno osoby, ktorá tovar prevezme. V tomto prípade sa OÚ nespracúvajú. Výnimočne sa môžu spracúvať aj OÚ, napr. meno zamestnanca firmy a číslo občianského preukazu, ak tovar preberá osobne a kuriér ho musí identifikovať (napr. predaj na faktúru). Ak zákazník nie je podnikateľský subjekt, ale občan, tak spracúvame tieto údaje: meno a priezvisko, fakturačnú a dodaciu adresu, číslo telefónu a emailovú adresu zákaznika, t.j. dotknutej osoby. Účelom spracúvania osobných údajov kupujúceho je uzavretie kúpnej zmluvy a dodanie tovaru alebo služby, prípadne pre splnenie reklamačných povinnosti predávajúceho.
Dotknutá osoba vyjadruje/nevyjadruje svoj súhlas so spracúvaním OÚ a tiež ani nemôže súhlas odvolať. Doba spracúvania OÚ je podmienená inými zákonmi, ktoré súvisia s uzatvorením obchodnej zmluvy. OÚ sa poskytujú sprostredkovateľovi pre spracovanie účtovných dokladov a tretím stranám pre doručenie zásielky dotknutej osobe – zákazníkovi e-shopu. OÚ sa sprístupňujú len v súlade s § 10 ods. 2 Zákona.
Právnym základom spracúvania OÚ dotknutej osoby v IS e-shop je § 10 ods. 3 písm. b) Zákona.
Dotknutá osoba, t.j. zákazník e-shopu, je povinná v súlade s § 16 Zákona do informačného systému poskytnúť len pravdivé osobné údaje. Za nepravdivosť osobných údajov zodpovedá ten, kto ich do IS poskytol. Osobný údaj sa považuje za správny, kým sa nepreukáže opak.
V prípade akýchkoľvek zmien, môže dotknutá osoba sama aktualizovať svoje OÚ po prihlásení sa do e-shopu. Dotknutá osoba je povinná pri prihlasovaní sa do e-shopu používať ním zvolené alebo prevádzkovateľom pridelené heslo. V prípade zneužitia hesla a vykonania nákupu v mene dotknutej osoby, prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť. V prípade vzniku akejkoľvek škody prevádzkovateľovi, poskytnutím nesprávnych údajov, môže prevádzkovateľ od dotknutej osoby vymáhať vzniknutú škodu.
V súlade s § 17 Zákona je
(1) Prevádzkovateľ po splnení účelu spracúvania je povinný bez zbytočného odkladu zabezpečiť likvidáciu OÚ.
(2) Odsek 1 sa nepoužije, ak osobné údaje sú súčasťou registratúrneho záznamu. Prevádzkovateľ zabezpečuje likvidáciu registratúrneho záznamu podľa osobitného predpisu.
(3) Prevádzkovateľ zabezpečí bez zbytočného odkladu likvidáciu osobných údajov okrem osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) aj vtedy, ak zanikli dôvody, ktoré neumožňovali získať súhlas dotknutej osoby podľa § 11 ods. 4, a súhlas nebol daný.
(4) Ak dotknutá osoba uplatní námietku podľa § 28 ods. 3 písm. a), prevádzkovateľ je povinný spracúvané osobné údaje bez zbytočného odkladu zlikvidovať okrem osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d).
(5) Ak dotknutá osoba uplatní námietku podľa § 28 ods. 3 písm. b), prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu skončiť využívanie osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) v poštovom styku.
(6) Ak dotknutá osoba uplatní námietku podľa § 28 ods. 3 písm. c), prevádzkovateľ je povinný to bez zbytočného odkladu, najneskôr do troch pracovných dní, písomne oznámiť každému, komu osobné údaje uvedené v § 10 ods. 3 písm. d) poskytol; zákaz ďalšieho poskytovania tu uvedených osobných údajov platí pre prevádzkovateľa a každého, komu ich prevádzkovateľ poskytol odo dňa nasledujúceho po dni doručenia námietky dotknutej osoby, prípadne doručenia písomného oznámenia prevádzkovateľa.
V súlade s § 18 Zákona ak prevádzkovateľa upozorní dotknutá osoba alebo ak si dotknutá osoba uplatní u prevádzkovateľa svoje právo, alebo ak prevádzkovateľ sám zistí, že poskytol tretej strane nesprávne, neúplné alebo neaktuálne osobné údaje, alebo že ich poskytol bez právneho základu, je povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť to každému, komu ich poskytol. Prevádzkovateľ v oznámení uvedie, aké opatrenia na nápravu vykonal, najmä či osobné údaje blokoval, doplnil, opravil, aktualizoval alebo zlikvidoval, a aké opatrenia žiada prijať od tretej strany.
V súlade s § 28 Zákona si dotknutá osoba voči prevádzkovateľovi (e-shopu) môže uplatniť
tieto práva:
(1) Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať
a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 5 je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,
c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,
d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
f) likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
g) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
h) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.
(2) Právo dotknutej osoby podľa odseku 1 písm. e) a f) možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana dotknutej osoby, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.
(3) Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti má právo u prevádzkovateľa namietať voči
a) spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,
b) využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
c) poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu.
(4) Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a),
e), f) alebo g) vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.
(5) Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu v lehote podľa § 29 ods. 3. Dotknutá osoba nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov prevádzkovateľ vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke dotknutej osoby, alebo ak prevádzkovateľ na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby.
(6) Ak dotknutá osoba uplatní svoje právo
a) písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom dotknutá osoba doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania,
b) osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis dotknutej osoby; kópiu zápisnice je prevádzkovateľ povinný odovzdať dotknutej osobe,
c) u sprostredkovateľa podľa písmena a) alebo písmena b), je ten povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať prevádzkovateľovi bez zbytočného odkladu.
(7) Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať úradu návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.
(8) Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,15) jej práva môže uplatniť zákonný zástupca.16)
(9) Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba.17)
V súlade s § 29 Zákona prevádzkovateľ vybaví žiadosť dotknutej osoby podľa § 28 ods. 1 písm. a) až c), e) až h) a ods. 3 až 5 vybaví prevádzkovateľ bezplatne.
Žiadosť dotknutej osoby podľa § 28 ods. 1 písm. d) vybaví prevádzkovateľ bezplatne okrem úhrady vo výške, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených vecných nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie dotknutej osobe, ak osobitný zákon neustanovuje inak.
Prevádzkovateľ písomne vybaví žiadosť dotknutej osoby podľa odsekov 1 a 2 najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti.
V súlade s § 19 Zákona prevádzkovateľ e-shopu prijal bezpečnostné opatrenia pre spracúvanie OÚ, ktoré sú zdokumentované v Bezpečnostných opatreniach prevádzkovateľa.

IS e-shop je oznámený na ÚOOÚ pod číslom :201417378

Ochrana formulárov je zabezpečená pomocou aplikácie reCaptcha V2 od GOOGLE


DOKONČENIE OBJEDNÁVKY:
1, Zaškrtnutím (kliknutím) políčka "Objednávka s povinnosťou platby!" pred odoslaním objednávky kupujúci vyjadruje, že sa oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a tiež s textom ochrana osobných údajov, v plnom rozsahu porozumel ich obsahu a vyjadruje k nim svoj súhlas.
2, Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných nákupných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny všeobecných nákupných podmienok je splnená umiestnením na internetovej stránke webov našej spoločnosti:
www.krbtech.sk , www.pece-krb-krby.sk, www.pece-krb-krby.sk/pl, www.sporakynadrevo.cz
3, Orgán dozoru a dohľadu
Slovenská obchodná inšpekcia
Odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27

 Nakupovanie na splátky cez Home Credit Slovakia, a.s.

1. Vložte si tovar do košíka
2. Pri nákupe viacerých tovarov sa vráťte na výber tovaru
3. Pri platobných podmienkach si vyberte možnosť „nákup na splátky Home Credit"
4. Vyplňte objednávku a kliknite na „Objednávka s povinnosťou platby!"
5. Budete presmerovaný/á na stránky Home Credit

- v prípade ak máte zakázané povolenie vsakovacích okien na Vašom počítači toto hlásenie sa Vám zobrazí v hornej časti stránky a treba povoliť toto presmerovanie lebo Vás na stránku Home Credit nepresmeruje a nebude môcť dokončiť objednávku správne!

- pred vyplnením splátkového systému si pripravte údaje na Vášho zamestnávateľa + jeho ICO
- na vyplnenie objednávky máte približne 5 minút inak Vás automaticky odhlási

6. V prvom kroku žiadosti nájdete možnosť podpisu zmluvy ePodpisom prostredníctvom sms-ky
7. Vyplňte formulár žiadosti o úver – vyberte si typ úveru, parametre úveru a potom „pokračovať"
8. Pokračujte vo vypĺňaní formulára, vysvetlivky nájdete v žltých rámikoch, ak ste rámik vyplnili správne, zasvieti zelená odrážka, ak ste pole vyplnili nesprávne, zasvieti červený krížik.
9. Po vyplnení celého formulára žiadosti o úver stlačte „ODOSLAŤ ŽIADOSŤ"
O výsledku schválenia úveru Vás budeme štandardne informovať e-mailom a budú Vám poslané poštou zmluvy na podpis. Po podpísaní a odoslaní zmluvy na Home Credit dostane predávajúci pokyn na vyskladnenie tovaru podľa Vašej objednávky.

 

Informácia spotrebiteľov o spôsobe zabezpečenia zberu odpadov z obalov.

Spoločnosť je podľa zákona o obaloch 529/2002 Z.z. zapísaná v Registri povinných osôb pod registračným registračným číslom PO_0008865 a zároveň si plní všetky zákonom stanovené povinnosti vyplývajúce zo zákona o obaloch.

Informujeme že nami dávané recyklovateľné obalové materiály sú riadne označené:

- v prípade ich odovzdávania ak ich nevyužijete ako energeticky zhodnotené palivo je potrebné tieto obalové materiály poslať na adresu: KRB-TECH s.r.o., Nižná 02743, ul.: Hviezdoslavova 197 kde budú bezodplatne prevzaté.

názov obalového materiálu Písomný znak Číselný znak   

rec

        
Drevo FOR 50
Papier PAP 22

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info