Relamačný poriadok na predané krbové vložky, krby a kachle, sporáky na drevo.

Reklamačný poriadok na krby aj krbové kachle a sporáky.

 

Reklamačný poriadok internetového obchodu

www.pece-krb-krby.sk

Predávajúci: obchodné meno: KRB-TECH s.r.o.
sídlo: Tvrdošín 02744, Vojtaššáková 614
IČO: 44708220 DIČ: 2022798206 IČ DPH: SK2022798206
zápis v registri: 3Nre/117/2009 vložka 51100/L

1. Tento reklamačný poriadok upravuje spôsob a miesto reklamácie, postup pri riešení reklamácií a spôsob vykonania záručných opráv pre sporáky, krbové vložky, kachle a pece. Týka sa tovaru a služieb ktoré predávajúci predal spotrebiteľom. Pri reklamáciách sa postupuje v súlade s týmto reklamačným poriadkom, za dodržania zákonných ustanovení a práv spotrebiteľov.

2. Reklamácie sa vybavujú počas otváracej doby v tej prevádzke, kde bola služba poskytnutá, alebo kde bol tovar zakúpený:
názov a adresa prevádzky: KRB-TECH s.r.o. Nižná 02743 , ulica Hviezdoslavova 197
reklamácie vybavuje: (meno, funkcia, tel.č.): Ľuboš Nejedlík – konateľ . tel.: 0902 818 424

3. K reklamácii je potrebné vždy predložiť doklad o nákupe .

a) Záručná reklamácia pre krby, kachle a pece, sporáky.
Predávajúci poskytuje na produkt záruku v zmysle Obchodného zákonníka. Záručná doba začne plynúť dňom prevzatia produktu zákazníkom. Reklamáciu v rámci záruky treba uplatniť najneskôr v posledný deň záručnej doby.
Záručná reklamácia sa vybaví podľa možnosti hneď (v prípade opodstatnenosti), a to výmenou tovaru za bezchybný, alebo poskytnutím opravy výrobku. Ak výmena nie je možná, predávajúci zabezpečí záručnú opravu v lehote do 30 dní, alebo ak to nie je možné, zoberie vadný výrobok späť a vráti kúpnu cenu.
Záručnú reklamáciu nie je možné uplatniť, ak vada tovaru bola spôsobená nevhodným zaobchádzaním, alebo používaním na iný účel, alebo za iných podmienok, ako sa má.

b) reklamácia omylu v množstve, druhu, akosti, ceny, a pod.
Osoba ktorá vybavuje reklamácie ihneď zistí oprávnenosť reklamácie a odstráni nedostatky.

4. O každej reklamácii sa vyhotoví reklamačný list dvojmo, z ktorého jednu kópiu dostane spotrebiteľ, originál sa založí. Reklamačné listy sa číslujú vzostupne, a každá reklamácia sa zapíše do knihy evidencie reklamácií. V prípade, že reklamácii sa nevyhovelo, alebo nebola vybavená hneď, reklamačný list sa vypisuje trojmo - druhá kópia sa postúpi konateľovi Ľubošovi Nejedlíkovi.

5. Ak reklamácia nebola vybavená ihneď, predávajúci písomne oznámi spotrebiteľovi spôsob vybavenia reklamácie, a to najneskôr v lehote do 30 dní od uplatnenia reklamácie.

 "Prevádzkovateľ týmto informuje používateľov (spotrebiteľov), že akékoľvek svoje práva a nároky si môžu voči prevádzkovateľovi uplatňovať aj v rámci alternatívneho on-line riešeného sporu. On-line riešenie sporu zabezpečuje Európska komisia a slovenské kontaktné miesto riešenia sporov on-line (RSO). Rovnako aj nároky prevádzkovateľa voči používateľom (spotrebiteľom) môžu byť uplatnené prostredníctvom európskej platformy. Sťažnosť môže byť podaná prostredníctvom platformy riešenia sporov on-line (RSO) na stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm Využitie alternatívneho riešenia sporu šetrí peniaze a čas, keďže sťažnosť bude vybavená do 90 dní a bez značných finančných výdavkov. 

Krby, pece, kachle a sporáky na drevo.

Ak sa Vám začalo na nami predávanom kozube, sporáku na drevo alebo kachliach niečo nezadať informujte nás o tom a mi sa Vám budeme snažiť pomôcť konkrétnu závadu odstrániť. Pokiaľ sa stane závada väčšieho rozmeru a nedá sa odstrániť na mieste túto dokážeme odstrániť podľa možnosti do 14 dní u nás v Nižnej.

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info